Logo

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup lodních lístků od společnosti Pražské Benátky s.r.o., IČ 25759051, se sídlem Platnéřská 191/4, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost“). Obchodní podmínky blíže vymezují vzájemná práva a povinnosti společnosti a zákazníka při nákupu lodních lístků. Věci těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smlouva a její obsah

Společností je obchodní společnost Pražské Benátky s.r.o., IČ 25759051, se sídlem Platnéřská 191/4, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Zákazník je osoba, která si prostřednictvím internetového obchodu zakoupí lodní lístek od společnosti.

Zveřejnění nabídky prodeje lodních lístků společností na internetových stránkách http://www.prague-venice.cz/ (dále jen „internetové stránky“) je nabídkou na uzavření smlouvy. Okamžikem, kdy zákazník zaplatí kupní cenu za lodní lístek, je smlouva uzavřena.

Zákazník koupí lodní lístek tak, že na internetových stránkách zadá do příslušného formuláře své jméno, emailovou adresu a počet kupovaných lodních lístků. Tyto přidá do nákupního košíku, kde mu bude umožněno v průběhu nákupu zkontrolovat a měnit zadané údaje a počet kupovaných lodních lístků. Tuto svoji objednávku následně potvrdí kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT/PLACE ORDER“.

Po potvrzení objednávky zákazníkem je zákazníku umožněno uhradit kupní cenu za lodní lístek prostřednictvím platby platební kartou nebo prostřednictvím služby PayPal. V okamžiku, kdy bude celá kupní cena uhrazena jedním z uvedených způsobů na účet společnosti, obdrží zákazník prostřednictvím emailové zprávy daňový doklad – fakturu za uhrazený lodní lístek. Platbu je možné provést v těchto měnách – česká koruna (CZK) nebo euro (EUR), a to v částce dle aktuálního ceníku společnosti zveřejněného na internetových stránkách. Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH. K přepočtu CZK na EUR a naopak při úhradě kupní ceny nedochází a zákazník tak nemá nárok na vrácení případného rozdílu v kupní ceně způsobeného změnou aktuálního kurzu dané měny.

Zakoupený lodní lístek s unikátním kódem společně s potvrzením platby obdrží zákazník prostřednictvím emailové zprávy na adresu zadanou při koupi. Při nástupu plavby či návštěvě Muzea Karlova mostu je zákazník povinen předložit vytištěný lodní lístek.

Platnost lodního lístku je jeden kalendářní rok ode dne jeho zakoupení. V této lhůtě má zákazník možnost využít lodní lístek k 45-minutové plavbě na historickém přívozu společnosti s audio komentářem a drobným občerstvením a k návštěvě Muzea Karlova mostu. V případě, že zákazník v dané lhůtě nevyužije lodní lístek, tento propadá a nelze jej již využít a společnost v takovém případě nevrací zákazníkovi kupní cenu, ani její část. V případě ztráty či poškození lodního lístku není možná jeho výměna za nový lodní lístek.

Aktuální nástupní místo plavby na historickém přívozu a aktuální časy, kdy historický přívoz vyplouvá, jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti http://www.prague-venice.cz/. Kapacita historického přívozu je 30 osob a při jejím naplnění nelze na daný historický přívoz v daném čase přijmout více cestujících. Přesný čas odplutí historického přívozu se může měnit dle aktuálních povětrnostních a kapacitních podmínek.

V případě, že zákazník chce absolvovat plavbu ve skupině více než 10 osob, je povinen minimálně 5 dní předem informovat společnost prostřednictvím emailu info@prague-venice.cz a bude mu společností přidělena rezervace požadovaného počtu míst na historickém přívozu dle aktuálních kapacit.

Společnost si vyhrazuje právo neuskutečnit plavbu historického přívozu v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, v případě technické odstávky historického přívozu nebo v jiném případě zásahu vyšší moci. V takových případech má zákazník právo využít jiný termín plavby; kupní cena nebude zákazníkovi vrácena.

Během plavby je zákazník povinen respektovat pokyny společnosti týkající se bezpečnosti osob a majetku. Za věci větší hodnoty, které bude mít zákazník u sebe během plavby, nenese společnost odpovědnost.

Reklamace

V případě, že zákazník neobdrží od společnosti správný počet nebo druh lodních lístků, za něž uhradil kupní cenu, je zákazník oprávněn tuto vadu vytknout písemně společnosti zasláním zprávy na adresu info@prague-venice.cz. Společnost posoudí oprávněnost reklamace zákazníka a zjedná nápravu zasláním chybějících lodních lístků nebo lodních lístků správného druhu.

Odstoupení od smlouvy

Je-li zákazníkem spotřebitel a smlouva je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (přes internetové stránky společnosti), je zákazník oprávněn dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, a to do 14 dní od uzavření smlouvy. Písemné odstoupení od smlouvy musí být v uvedené lhůtě zasláno společnosti. Odstoupení od smlouvy může být zákazníkem zasláno na adresu info@prague-venice.cz a zákazník v něm uvede zejména číslo smlouvy (objednávky), datum uzavření smlouvy a č. účtu pro vrácení kupní ceny. Společnost v takovém případě vrátí zákazníkovi kupní cenu do 30 dní od doručení písemného odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení kupní ceny, zejména bankovní poplatky, nese zákazník.

Právo na odstoupení od smlouvy zákazníkovi nenáleží v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tedy v případě smluv:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

tedy zejména v případě, že zákazník lodní lístek využije k plavbě na historickém přívozu či návštěvě Muzea Karlova mostu před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů poskytnutých společnosti, a to až do doby, kdy výslovně písemně vyjádří svůj nesouhlas s tímto zpracováním. Veškeré osobní údaje jsou společností uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu. Osobní údaje získané od zákazníka slouží společnosti pouze pro její potřebu a společnost je nebude poskytovat žádné třetí osobě.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup lodních lístků od 1. 1. 2015